Kiểm kê, khảo sát đất đai là gói thầu tư vấn hay phi tư vấn?

(Xây dựng) – Ông Trương Đắc Đức (Nghệ An) hỏi liên quan đến vấn đề kiểm kê, khảo sát đất đai là gói thầu tư vấn hay phi tư vấn, gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhờ hướng dẫn giải đáp.

Nội dung câu hỏi như sau: Ông Đức hỏi các gói thầu kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố năm 2019 và khảo sát, cắm mốc chỉ giới đường đỏ quy hoạch phân khu các phường, xã thuộc gói thầu tư vấn hay phi tư vấn?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 8, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác.

Theo đó, trường hợp gói thầu ông Trương Đắc Đức hỏi có nội dung kiểm kê, khảo sát, lập bản đồ và phải được thực hiện bởi chuyên gia trong lĩnh vực chuyên ngành thì coi là gói thầu dịch vụ tư vấn theo quy định nêu trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *