Mẫu đơn yêu cầu thi hành án

Trong thủ tục tố tụng, sau khi tòa án đã ra phán quyết, nếu bị đối tượng không tuân thủ thì bên thắng kiện có quyền yêu cầu thi hành án. Tuy nhiên, việc yêu cầu thi hành án không phải là một quá trình đơn giản mà bao gồm nhiều bước thủ tục phức tạp. Một trong những bước đầu tiên cần thực hiện để yêu cầu thi hành án đó là viết đơn yêu cầu thi hành án.

Bài viết “Mẫu đơn yêu cầu thi hành án” sẽ giới thiệu cho bạn cách viết đơn yêu cầu thi hành án một cách đầy đủ và chính xác. Bài viết sẽ giải thích rõ các thông tin cần thiết phải có trong đơn, ví dụ như tên và địa chỉ của người yêu cầu, tên và địa chỉ của đối tượng phải thi hành án, thông tin về phán quyết của tòa án, các biện pháp thi hành án cần yêu cầu, và nhiều thông tin khác.

Ngoài ra, bài viết cũng sẽ cung cấp cho bạn một số lưu ý quan trọng khi viết đơn yêu cầu thi hành án để giúp bạn có được một đơn yêu cầu chính xác và đầy đủ. Với bài viết này, bạn có thể dễ dàng viết được đơn yêu cầu thi hành án một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án

Hồ sơ yêu cầu thi hành án gồm những gì?

Hồ sơ yêu cầu thi hành án là tài liệu cần thiết để yêu cầu các cơ quan chức năng như tòa án, công an, thanh tra, trung tâm thực hiện các quyết định pháp lý đã được đưa ra. Hồ sơ này bao gồm các thông tin sau đây:

  • Đơn yêu cầu thi hành án: Đây là một tài liệu gồm các thông tin về bên yêu cầu thi hành án, thông tin về đối tượng bị thi hành án, các quyết định pháp lý đã được đưa ra cùng các yêu cầu khác liên quan đến việc thi hành án.
  • Bản sao quyết định của tòa án: Bản sao của quyết định pháp lý đã được đưa ra cần được đính kèm trong hồ sơ yêu cầu thi hành án.
  • Các tài liệu khác liên quan: Nếu có bất kỳ tài liệu nào khác liên quan đến quyết định pháp lý, như hợp đồng, văn bản liên quan đến việc cần thi hành án, thì nên đính kèm vào hồ sơ yêu cầu thi hành án.
  • Các yêu cầu khác: Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, có thể có các yêu cầu khác liên quan đến việc thi hành án, như yêu cầu bảo đảm tài sản của đối tượng bị thi hành án hoặc yêu cầu thông báo cho người bị thi hành án về việc thi hành án.

Hồ sơ yêu cầu thi hành án là một tài liệu quan trọng để đảm bảo tính hiệu quả và đúng đắn trong quá trình thi hành án.

                                                                                                                                      Mẫu số: D 04-THADS

                                                                                                                  (Ban hành theo TT số: 01/2016/TT-BTP

ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp)

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

                Kính gửi:  Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự (Nơi có thẩm quyền thi hành Bản án – được ghi cụ thể tại phần …… của Bản án)

Họ và tên người yêu cầu thi hành án (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú) ………………………………………..địa chỉ: ………………………………………………………………………….

Họ và tên người được thi hành án …………………………………………………………………..

địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người phải thi hành án …………………………………………………………………….

địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

1. Nội dung yêu cầu thi hành án:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Các tài liệu kèm theo

– Bản án, Quyết định số ………………ngày  …tháng …..năm ……. của ……………………………..

– Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có).

– Tài liệu có liên quan khác ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………                          

                                                                              …………. ngày …. tháng  …. năm 20……  

                                                                                      Người yêu cầu thi hành án                                                                                  (Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)   

Nội dung của đơn yêu cầu thi hành án

Đơn yêu cầu thi hành án là một văn bản pháp lý được người có quyền lợi và nghĩa vụ trong một vụ kiện đệ đơn với mục đích yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan chức năng thực hiện việc thi hành án phát hành trước đó. Đơn yêu cầu thi hành án thường bao gồm các thông tin sau:

Sau khi nhận được đơn yêu cầu thi hành án, Tòa án hoặc cơ quan chức năng sẽ xem xét và đưa ra quyết định về việc thi hành án theo yêu cầu của bên yêu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *