Mẫu biên bản thỏa thuận mua bán đất đai

Hiện nay, việc mua bán và chuyển nhượng đất đai là hoạt động thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Để thực hiện thỏa thuận mua bán đất, một trong những giấy tờ cần thiết là mẫu giấy thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa 2 bên mua bán nhà đất, được lập sau khi hai bên đã đạt được thoả thuận mua bán. Bên cạnh đó, để giúp cho quá trình mua bán đất diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, dưới đây là các mẫu biên bản thỏa thuận mua bán đất cùng với hướng dẫn chi tiết.

Mẫu biên bản thỏa thuận mua bán đất đai

Biên bản thỏa thuận mua bán đất đai là gì?

Biên bản thoả thuận mua bán đất đai là một tài liệu pháp lý ghi lại thỏa thuận giữa hai bên về việc mua bán đất đai. Biên bản này chứa các thông tin về bên bán, bên mua, địa chỉ tài sản, diện tích, giá bán và thời hạn thanh toán. Nó cũng thường chứa các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận, bao gồm các cam kết của bên bán về việc bàn giao quyền sử dụng đất, các cam kết của bên mua về việc thanh toán tiền mua đất và thời gian bàn giao, cũng như các cam kết về trách nhiệm pháp lý của hai bên. Biên bản thỏa thuận mua bán đất đai là một trong những tài liệu quan trọng để chứng minh quyền sở hữu và quyền sử dụng đất của bên mua.

Mục đích của biên bản thỏa thuận mua bán đất đai

Một biên bản thỏa thuận mua bán đất đai là một tài liệu pháp lý quan trọng được sử dụng để chứng nhận và ghi nhận thỏa thuận giữa người bán và người mua đất đai. Mục đích chính của biên bản thỏa thuận mua bán đất đai là cung cấp cho các bên tham gia một tài liệu chính thức xác nhận việc mua bán đất đai đã được thực hiện và các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận.

Biên bản thỏa thuận mua bán đất đai thường chứa các thông tin cụ thể về tài sản được mua và bán, giá bán, phương thức thanh toán, thời gian chuyển nhượng, trách nhiệm pháp lý của các bên, và bất kỳ điều kiện nào khác mà các bên muốn đưa ra.

Bên cạnh việc xác nhận các điều khoản của thỏa thuận, biên bản thỏa thuận mua bán đất đai cũng có thể được sử dụng để chứng thực tài sản và làm cơ sở để chuyển quyền sở hữu của đất đai từ người bán sang người mua.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Biên bản thỏa thuận mua bán đất đai

Hôm nay, ngày ….. tháng …… năm ….. tại ……………………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

Bên chuyển nhượng/ nhận đặt cọc (Bên A):

Ông (Bà): ………………………………………………. – Sinh năm: ………………………………..

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………….

Ông (Bà): ……………………………………………. – Sinh năm: …………………………………..

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Bên nhận chuyển nhượng/đặt cọc (Bên B):

Ông (Bà): ……………………………………………….. – Sinh năm: ……………………………….

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………….

Ông (Bà): …………………………………………………. – Sinh năm: ……………………………..

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

III. Người làm chứng (hoặc có thể Bên làm chứng là Công ty):

Ông (Bà): ……………………………………………………. – Sinh năm: …………………………..

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Sau khi bàn bạc hai bên chúng tôi đồng ý thực hiện các thỏa thuận sau đây:

  1. Bên A đồng ý chuyển nhượng cho Bên B quyền sử dụng đất tại địa chỉ: ……………..

Thông tin: Chiều rộng: …….. m – Chiều dài: ………. m – Tổng diện tích: …….. m2

Theo Giấy tờ: …………………………………………………………………………………………..

2.Giá chuyển nhượng: …………………………….đồng.

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………..)

Giá chuyển nhượng trên là giá chuyển nhượng …………………………………….

Bên B giao trước cho Bên A số tiền đặt cọc để đảm bao giao kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là: ………………………………………… đồng.

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………..)

Số tiền còn lại là: ………………………………………………….. đồng.

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………..)

Bên B sẽ thanh toán đủ cho Bên A số tiền còn lại ngay sau khi hoàn thành thủ tục công chứng Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất đối với lô đất nói trên cho Bên B.

  • Thời hạn đặt cọc theo Giấy thỏa thuận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và Giao nhận tiền đặt cọc này có hiệu lực trong thời hạn …………….. ngày làm việc kể từ ngày ký.
  • Nếu vì bất kỳ lý do nào Bên A không tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng hoặc có vấn đề tranh chấp, khiếu nại liên quan đến lô đất nói trên thì Bên A phải trả lại số tiền đặt cọc cho Bên B và bồi thường cho Bên B một số tiền bằng số tiền đã đặt cọc.

Và ngược lại nếu Bên B không tiếp tục nhận chuyển nhượng nữa thì bị mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc cho Bên A.

  • Hai bên cam kết thực hiện đúng theo các thỏa thuận nêu trên. Nếu có phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết.
  • Giấy thỏa thuận này được chia làm hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bên A
(Ký, ghi rõ họ tên)
Bên B
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người làm chứng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *