Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trong bài viết này, Biểu mẫu luật sẽ giới thiệu về mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, một trong những giấy tờ quan trọng và bắt buộc để thành lập và hoạt động một doanh nghiệp tại Việt Nam.

Trong phần đầu của bài viết, Biểu mẫu luật sẽ giới thiệu về định nghĩa và vai trò của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cũng như những thông tin cần có trên giấy chứng nhận này. Sau đó, chúng tôi sẽ cung cấp một mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để bạn có thể tham khảo và sử dụng cho công việc của mình.

Bài viết này được viết dành cho các doanh nghiệp mới thành lập, những người đang chuẩn bị đăng ký doanh nghiệp hoặc ai đó đang quan tâm đến việc thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Mong rằng bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cung cấp cho bạn một mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chuẩn để bạn có thể tham khảo và sử dụng trong công việc của mình.

Điều kiện để được cấp giấy

Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cần thực hiện đầy đủ các điều kiện sau đây:

  1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm theo quy định pháp luật.
  2. Tên doanh nghiệp phải được đặt theo quy định của pháp luật và không trùng với tên của doanh nghiệp khác đã được đăng ký trước đó.
  3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ, chính xác và hợp pháp.
  4. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước.
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp [doanh nghiệp tư nhân]
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP… PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Mã số doanh nghiệp:……………

Đăng ký lần đầu, ngày…… tháng…… năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ:……, ngày…… tháng…… năm……

1. Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa):……………………….

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…………………………………

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):…………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………. Fax:……………………………….

Email:…………………………………………………….. Website:…………………………

3. Vốn đầu tư (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):

4. Chủ doanh nghiệp

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………… Giới tính:………….

Sinh ngày:…………….. /……….. /……… Dân tộc:…………….. Quốc tịch:…………..

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:……………………………………………………………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:………………………………………………………………

Ngày cấp:………………… /……………. /……………. Nơi cấp:…………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………………………………

 TRƯỞNG PHÒNG (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp [công ty TNHH một thành viên]
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP… PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp:……………..

Đăng ký lần đầu, ngày…… tháng…… năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ:……, ngày…… tháng…… năm……

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………….

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………….

Tên công ty viết tắt (nếu có):…………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………. Fax:……………………………….

Email:…………………………………………………….. Website:………………………….

3. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):

Mệnh giá cổ phần:……………………………………………………………………………..

Tổng số cổ phần:……………………………………………………………………………….

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty1[1]

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………….. Giới tính:…………

Chức danh:………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……………. /……. /……… Dân tộc:……………….. Quốc tịch: …………..

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:……………………………………………………………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:………………………………………………………………

Ngày cấp:………………… /……………. /……………. Nơi cấp:…………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………………………………

 TRƯỞNG PHÒNG (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

1 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp [công ty TNHH hai thành viên trở lên]
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP… PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY HỢP DANH

Mã số doanh nghiệp:……………

Đăng ký lần đầu, ngày…… tháng…… năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ:……, ngày…… tháng…… năm……

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):………………………………..

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………………………………………..

Tên công ty viết tắt (nếu có):…………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………. Fax:……………………………….

Email:…………………………………………………….. Website:………………………….

3. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):

4. Danh sách thành viên hợp danh

STTTên thành viên hợp danhQuốc tịch Địa chỉ liên lạcPhần vốn góp (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)Tỷ lệ (%)Số giấy tờ pháp lý của cá nhân
       
 TRƯỞNG PHÒNG (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp [công ty cổ phần]
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP… PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Mã số doanh nghiệp:……………….

Đăng ký lần đầu, ngày…… tháng…… năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ:……, ngày….. tháng….. năm……

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):………………………………..

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………………………………………..

Tên công ty viết tắt (nếu có):…………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………. Fax:……………………………….

Email:…………………………………………………….. Website:…………………………

3. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):

4. Thông tin về chủ sở hữu

Đối với chủ sở hữu là cá nhân:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………….. Giới tính:…………

Sinh ngày:……………… /……… /……… Dân tộc:……………… Quốc tịch:…………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:………………………………………………………………

Ngày cấp:………………… /……………. /……………. Nơi cấp:…………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………………………………

Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:…………………………………………….

Ngày cấp:…………… /….. /…… Nơi cấp:………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty1[1]

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………….. Giới tính: ………..

Chức danh:………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……………. /……. /……… Dân tộc:……………….. Quốc tịch:……………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:………………………………………………………………

Ngày cấp:………………… /……………. /……………. Nơi cấp:………………………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………………………………

 TRƯỞNG PHÒNG (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)  

1 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp [công ty hợp danh]
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP… PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Mã số doanh nghiệp:……………

Đăng ký lần đầu, ngày…… tháng…… năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ:……, ngày…… tháng…… năm……

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):………………………………..

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…………………………………………

Tên công ty viết tắt (nếu có):………………………………………………………………….

2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………. Fax:……………………………….

Email:…………………………………………………….. Website:………………………….

3. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):

4. Danh sách thành viên góp vốn

STTTên thành viênQuốc tịchĐịa chỉ liên lạc đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chứcPhần vốn góp (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)Tỷ lệ (%)Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; Số Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chứcGhi chú
        

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty1[1]

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………. Giới tính:…………

Chức danh:……………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:……………. /……. /……… Dân tộc:……………….. Quốc tịch:……………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:………………………………………………………………

Ngày cấp:………………… /……………. /……………. Nơi cấp:………………………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc:………………………………………………………………………………….

 TRƯỞNG PHÒNG (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)1 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *