Mẫu tờ khai đăng ký lại kết hôn

Sau khi kết hôn và có giấy đăng ký kết hôn, vợ chồng sẽ nhận được bản chính giấy chứng nhận kết hôn. Tuy nhiên vì lý do nào đó mà bản gốc giấy chứng nhận kết hôn bị mất và hai vợ chồng phải xin cấp lại giấy chứng nhận kết hôn. Vợ chồng sẽ cần điền đấy đủ thông tin vào tờ khai đăng ký lại kết hôn và nộp cho cơ quan có thẩm quyền làm việc. Vậy Tờ khai đăng ký lại kết hôn viết như nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó.

Mẫu tờ khai đăng ký lại kết hôn

Điều kiện đăng ký lại kết hôn

Để có thể được đăng ký lại kết hôn, người yêu cầu cần có 

điều kiện và trách nhiệm như sau:

1. Việc kết hôn đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

2. Người yêu cầu đăng ký lại kết hôn có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

3. Việc đăng ký lại kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Thủ tục tiến hành đăng ký lại kết hôn

Người yêu cầu đăng ký lại kết hôn cần chuẩn bị hồ sơ và các giấy tờ liên quan rồi thực hiện theo trình tự sau:

1. Hồ sơ đăng ký lại kết hôn gồm các giấy tờ sau:

a) Tờ khai theo mẫu quy định;

b) Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đăng ký lại kết hôn là đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký lại kết hôn như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Hộ tịch, như ở dưới.

Nếu việc đăng ký lại kết hôn thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký kết hôn trước đây thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký kết hôn trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký kết hôn trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký kết hôn, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại kết hôn như quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày đăng ký kết hôn trước đây và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ tịch. Trường hợp không xác định được ngày, tháng đăng ký kết hôn trước đây thì quan hệ hôn nhân được công nhận từ ngày 01 tháng 01 của năm đăng ký kết hôn trước đây.

Thủ tục đăng ký kết hôn

Hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn theo thủ tục sau:

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định cho cơ quan đăng ký hộ tịch và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn.

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn; công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KẾT HÔN

Kính gửi: (1) …………………………………………………………………………

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ……………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú: (2)………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị cơ quan đăng ký lại kết hôn theo nội dung dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên của vợ: ……………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………….

Dân tộc: ………………………………………………Quốc tịch: ………………………..……

Nơi cư trú:(2)………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân:(3)………………………………………………………………………………………..

Kết hôn lần thứ mấy:………………………………………………………………………………………

Họ, chữ đệm, tên của chồng: …………………………………………………..……

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………..

Dân tộc: ………………………………………………Quốc tịch: ……..…….…………………

Nơi cư trú:(2)…………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân:(3)…………………………………………………………………………………………

Kết hôn lần thứ mấy:………………………………………………………………………………………

Đã đăng ký kết hôn tại: (4)…………………………………………………………..

……………… ngày ………. tháng ………. năm ………………………………………

Theo Giấy chứng nhận kết hôn số: (5)……………., Quyển số: (5)…………………

Lý do đăng ký kết hôn lại:……………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

                      Làm tại: ……………………., ngày ……….. tháng ……… năm …………..

NGƯỜI YÊU CẦU

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại kết hôn

 (2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.       

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

 (4) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký kết hôn trước đây.

(5) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *